Master of Art in Political Science :: โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

ปรัชญา
                “สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขารัฐศาสตร์  หมวดวิชาบริหารรัฐกิจอย่างมีระบบ สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  องค์กร  ชุมชน  และประเทศชาติต่อไป”

 

 

การรับสมัครเข้าศึกษา

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการการรับสมัคร

ระยะเวลาการศึกษา

เรียนนอกเวลาราชการ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ครึ่ง ภาคการศึกษา แต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็น ภาค ดังนี้

ภาคต้น           สิงหาคม  พฤศจิกายน

ภาคปลาย        มกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน      มิถุนายน – กรกฎาคม

วันและเวลาเรียน
วันเสาร์และวันอาทิตย์                 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เริ่มต้นที่ 158,000 บาท โดยประมาณ (แบ่งชำระ 4 งวด)
คุณสมบัติผู้สมัคร
แผน ก 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

แผน ข 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังจบการศึกษา
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครของโครงการฯ จํานวน 1 ชุด
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
3. สําเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อปริญญาและวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา
จํานวน 1 ฉบับ หรือสําหรับนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้สําเนาใบคะแนน
(Transcript) ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว พร้อมแนบหนังสือรับรองว่า “รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ”
จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
9. หนังสือรับรองผู้สมัคร จํานวน 2 ฉบับ
10. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (สําหรับผู้สมัครแผน ก แบบ ก2)
11.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
1.ใบรับรองแพทย์(ไม่เกิน 6 เดือน)จำนวน 1 ฉบับ
เอกสารการสมัคร

ใบสมัครเข้าสอบคัดเลือก...ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดหลักสูตร

แบบนำเสนอเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร.034-281105-7 ต่อ 7504,7116  http://www.polsci.flas.kps.ku.ac.th
E-mail : faastks@ku.ac.th faasmtu@ku.ac.th faasknp@ku.ac.th