Master of Art in Political Science :: โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

ปรัชญา
                “สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขารัฐศาสตร์  หมวดวิชาบริหารรัฐกิจอย่างมีระบบ สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  องค์กร  ชุมชน  และประเทศชาติต่อไป”

 

 

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ 
ชั้น 5 อาคาร 9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โทร 034-281105-7, 034-351-894-5,034-281058  ต่อ 7503-4  โทรสาร 034-281057

E- mail : faastks@ku.ac.th


View Larger Map