Master of Art in Political Science :: โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

ปรัชญา
                “สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขารัฐศาสตร์  หมวดวิชาบริหารรัฐกิจอย่างมีระบบ สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  องค์กร  ชุมชน  และประเทศชาติต่อไป”

 

ผู้บริหาร

แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานของโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ

      ประธานกรรมการบริหาร 
ดร.อนามัย ดำเนตร

     ประธานกรรมการดำเนินงาน 
อาจารย์ดร. ประสงค์ กัลยาณะธรรม

ประธานคณะทำงานฝ่ายวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ นันทนา เลิศประสบสุข

ประธานคณะทำงานฝ่ายการเงิน ประกันคุณภาพและประเมินผล
อาจารย์ ดร.โชติมา  แก้วกอง

ประธานคณะทำงาน 
ฝ่ายแผนงานและการเงิน
คุณสุวรรณี ศรีนวล

ประธานคณะทำงาน 
ฝ่ายกิจกรรมนิสิต กิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์
คุณภัณฑิรา  มงคลจุฑา

 

คณะกรรมการบริหารโครงการ

1 รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

ที่ปรึกษา

2 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     ที่ปรึกษา
3 คณบดีคณะสังคมศาสตร์

ที่ปรึกษา

4 คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ

5

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กรรมการ

6

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กรรมการ

7 ประธานโครงการจัดตั้งสายสังคมศาสตร์

กรรมการ

8 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กรรมการ

9

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

1 อาจารย์ ดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม ประธานกรรมการ
2 รองศาสตราจารย์ นันทนา เลิศประสบสุข

กรรมการ

3 นางสุวรรณี ศรีนวล

กรรมการ

4 น.ส.ทาริกา สระทองคำ กรรมการ
5 อาจารย์ ดร.โชติมา  แก้วกอง กรรมการและเลขานุการ