ภาพกิจกรรมล่าสุด

ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ นิสิตป.โท รัฐศาสตร์ รุ่นที่ 10 ม.เกษตร กำแพงแสน คณะดูงานเข้าเยี่ยมชม อาคารสำนักงานบริหารมหานครโตเกียว ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรมก่อนหน้า

ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ นิสิตป.โท รัฐศาสตร์ รุ่นที่ 10 ม.เกษตร กำแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ และ อาคารสำนักงานบริการมหานครโตเกียว(ชุด ประเพณีอกไม้ประจำปี ณ วัดอาซากูสะ โตเกียว) ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2558

ภาพกิจกรรมก่อนหน้า

ประมวลภาพ กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยนิสิตป.โท รัฐศาสตร์ รุ่นที่ 10 ม.เกษตร กำแพงแสน ณ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2557

Master of Liberal Art in Political Science :: โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

ปรัชญา
                “สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขารัฐศาสตร์  หมวดวิชาบริหารรัฐกิจอย่างมีระบบ สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  องค์กร  ชุมชน  และประเทศชาติต่อไป”

 

 

ประมวลภาพย้อนหลังทั้งหมด (All of Albums Gallery)