Master of Art in Political Science :: โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

ปรัชญา
                “สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขารัฐศาสตร์  หมวดวิชาบริหารรัฐกิจอย่างมีระบบ สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  องค์กร  ชุมชน  และประเทศชาติต่อไป”

 

บุคลากรประจำโครงการ

นางสาวทาริกา   สระทองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและคณะกรรมการบริหาร

นายมาธูร  อุปนิสากร 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายกฤษณะ  พึ่งนุสนธิ์ 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี