Master of Art in Political Science :: โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

ปรัชญา
                “สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขารัฐศาสตร์  หมวดวิชาบริหารรัฐกิจอย่างมีระบบ สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  องค์กร  ชุมชน  และประเทศชาติต่อไป”

 

 

ฐานข้อมูลชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระของนิสิต

ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระรุ่น1

ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระรุ่น2

ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระรุ่น3